نمایش تکی

پروژة زیرسازی راه آهن قزوین – رشت – بندر انزلی ( قطعه 4/ب)


قرارداد این پروژه به شماره 153187/3 در تاریخ 26/10/85  بین این شرکت و وزارت راه و ترابری معاونت ساخت و توسعه راه آهن ، فرودگاه و بنادر منعقد و عملیات اجرائی آن از تاریخ 3/11/85 آغاز گردیده است . مبلغ این پیمان 362.667  میلیون ریال و مدت اولیه قرارداد آن 28 ماه میباشد .

پروژه مذکور بطول حدود750/23 کیلومتر و در مسیر قزوین به رشت (حدود 25 کیلومتری رشت) واقع شده است.

 ابنیه فنی و تونلهای پروژه بشرح ذیل میباشد :

·        یکدستگاه پل  به طول 20 متر

·        یکدستگاه پل به طول 510 متر

·        یکدستگاه پل به طول 480 متر

·        یکدستگاه پل به طول 50 متر

·        یکدستگاه پل به طول 68  متر

·        یکدستگاه پل به طول 600 متر

·        یکدستگاه پل به طول 25 متر

·        یکدستگاه پل به طول 630 متر

·        3 دستگاه تونل به طولهای 376 ، 660 و 100 متر

·        تعداد 350 عدد تیرهای پیش تنیده به طول 25 تا 30 متری

·        تعداد 580 عدد شمع به طولهای 20، 25 و 30 متربازگشت