نمایش تکی

تکمیل عملیات باقیمانده کنار گذر رباط سفید ، قطعه دوم باند دوم محور باغچه - تربت حیدریه


کنار گذر رباط سفید به صورت یک مسیر چهار بانده با عرض تمام شده 11 متر در هر طرف و 2/40 متر آیلند میانی جمعاً به عرض تمام شده 24/40 متر میباشد. طول مسیر 6914/47 متر و از کیلومتر 28+562/78 مسیر باند دوم محور باغچه - تربت حیدریه شروع و به کیلومتر 938/47+ 38 ختم می شود. ضمناً این مسیر دارای دو طرح تقاطع در ابتدا و انتهای مسیر جهت اتصال به باندهای رفت و برگشت باغچه - تربت حیدریه مباشد و بخشی از عملیات اجرایی این پروژه در قالب قرارداد قطعه دوم باند دوم باغچه - تربت حیدریه توسط این شرکت انجام شده است. تکمیل عملیات باقیمانده کنار گذر رباط سفید ، باند دوم محور باغچه - تربت حیدریه از کیلومتر 562+28 الی 508+35 به طول 6/945 کیلومتر، واقع در استان خراسان رضوی ، شامل عملیات زیر سازی ، رو سازی ، ابنیه فنی شامل : 1- تکمیل پل 20 *2 متری در باند های رفت و برگشت 2- تکمیل یک دستگاه پل 10* 1 متری زیر گذر در انتهای مسیر 3- احداث یک دستگاه پل 15*1 متری زیرگذر در ابتدای مسیر 4- تکمیل مقدار محدودی از عملیات بتنی باقیمانده 5- روسازی شامل لایه های زیر اساس ، اساس و آسفالت 6- عملیات خط کشی ، نصب گاردریل و علائم ایمنی 7- کلیه کارهایی که جهت بهره برداری از مسیر ، الزامی میباشد.

بازگشت