نمایش تکی

پروژة باند دوم محور باغچه ـ تربت حیدریه (قطعه دوم)


قرارداد این پروژه به شماره 2484/6  مورخ 26/04/84  بین این شرکت با وزارت راه و ترابری _ مجری طرحهای ساخت و توسعه شبکه راهها  ، منعقد و عملیات اجرایی آن از تاریخ  01/05/84 آغاز شده است . مبلغ این پیمان 233800 میلیون ریال و مدت اجرای آن 48 ماه میباشد

این پروژه در ادامه پروژه قطعه یک و بطول 40 کیلومتر ، بین کیلومتر 72 تا 112 محور مشهد -تربت حیدریه واقع شده و تحویل موقت شده و به بهره برداری رسیده است  .


بازگشت