نمایش تکی

پروژة باند دوم محور باغچه ـ تربت حیدریه (قطعه اول)


قرارداد پروژه یادشده به شمارة  6388/16 مورخ 14/10/82 میباشد که با وزارت راه و ترابری مجری طرحهای ساخت و توسعه شبکه راهها ـ دفتر منطقه 3  (مرکز و شمال) حوزة نظارت و کنترل پروژه های استان خراسان ، منعقد شده است . مبلغ اولیة  این قرارداد 029/125/911/73 ریال و مدت اجرای آن 36 ماه میباشد .

این پروژة به طول 32 کیلومتر ، بین کیلومتر 40 تا 72 محور مشهد - تربت حیدریه واقع شده و تاریخ شروع آن  15/10/82  و تاریخ خاتمه آن 06/12/86 بوده  و در تاریخ 18/05/87 تحویل موقت شده است . ( تحویل قطعی)بازگشت