نمایش تکی

پروژه زیرسازی قطعه 10 - ب راه آهن مشهد – بافق


این پروژه با قرارداد اولیه به شمارة 72980/81  مورخ 1/11/1380  با 33/8 %  بالای فهرست بهاء 80  و عملیات تکمیلی آن به شمارة  31668/81 مورخ  10/12/82  با مبلغ کل بیش از 000/80 میلیون ریال ( با احتساب 25% پیمان ها و کارهای اضافی  ) اجرا و تحویل شده است .

پروژه مذکور بطول حدود 28 کیلومتر بین بشرویه و طبس واقع شده است . مدت قرارداد پروژه طبق برنامه زمانبندی  36 ماه بوده که درتاریخ که درتاریخ 24/09/83  (زودتر از برنامه زمانبندی ) با کیفیت مطلوب  اجرا گردیده و تحویل شده است . (تحویل قطعی)بازگشت