نمایش تکی

پـروژه تصفیه خانة فاضلاب مشهد (اولنگ ) :


این پروژه در زمینی به مساحت 900 هکتار واقع در کیلومتر 7 جاده مشهد – میامی میباشد که طی قراردادهای شمارة 11/7646 مورخ 8/6/76 و 111/4948 مورخ 11/5/80 و جمعاً با مبلغ 7/12256 میلیون ریال با فهرست بهاء 1370 ، با شرکت آب و فاضلاب مشهد منعقد شده و در مدت 5/26 ماه اجرا شده ، و در موعد مقرر و با کیفیت عالی تحویل کارفرما گردیده است (تحویل قطعی ) که مورد تشویق کتبی مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب قرار گرفته است .

بازگشت