نمایش تکی

پروژة آماده سازی اراضی امامیه مشهد ( باقیمانده قاسم آباد ) :


این پروژه در زمینی به مساحت 180 هکتار در شهرک امامیه مشهد ( انتهای قاسم آباد ) واقع شده که طــی قراردادهای شمارة   1591 مورخ  11/02/72  و  928/13 مورخ 11/2/72   و جمعاً به  مبلغ 3750  میلیون ریال با فهرست بهاء 1370 وبه مدت 45  ماه ، با سازمان مسکن و شهرسازی خراسان منعقد و اجرا شده و جمع کل مبلغ قرارداد با احتساب کارکرد ، تعدیل ومابه‌التفاوت 12394 میلیون ریال گردیده است . این پروژه درتاریخ 24/11/78 تحویل قطعی گردیده است  .بازگشت