نمایش تکی

اجرای پروژة ساختمان بهره برداری و اداری مخابرات شیـروان :‌


این پروژه ، طی قراردادهای شمارة  78689/601 مورخ 24/1/71  و 97677/3430/47/601 مورخ 8/11/73  و با مبلغ  342 میلیون ریال و به مدت  15 ماه  با ادارة کل مخابرات استان خراسان منعقد گردید که درموعد مقرر به اتمام رسیده  و تحویل کارفرما شده است .بازگشت